Cesta leadera

Každý nemůže být manažer, ale kdokoliv z nás může být leader. Leadership totiž na rozdíl od managementu nestojí na statusu quo – svěřené roli, titulu, pozici a z toho vyplývajících pravomocí. Leadership se týká nás všech pokud se rozhodneme žít ze svého pramene, plně využívat své tvořivé potenciály, dozrávat k tomu nejlepšímu v nás a nabízet své dary světu. Leader je v první řadě sebe-zodpovědnou autoritou, tvořivou lidskou bytostí, která žije podle určitých principů. O jaké principy se jedná? To prozkoumáme v tomto článku…

ROZDÍL MEZI MANAGEMENTEM A LEADERSHIPEM

Na školeních emočně inteligentního leadershipu začínáme tím, že si nejdříve stručně vymezíme „hrací pole“, tj. načrtneme si zásadní rozdíly mezi leadershipem a managementem. Proslulý Warren Bennis ve své knize Když se člověk stává vůdcem vyjmenoval seznam rozdílů (vyberu z nich pár nejnosnějších):

– manažer spravuje; vůdce inovuje

– manažer se zaměřuje na systémy a struktury; vůdce se zaměřuje na lidi

– manažer se spoléhá na kontrolu; vůdce vyvolává důvěru

– manažerův výhled je krátkodobý; vůdcova perspektiva dlouhodobá

Rád toto základní vymezení ještě ilustruji dvěma anglickými slovy: to exploit (vytěžit) a to explore (objevit). Co myslíte, které z těch dvou slov vystihuje management, a které jde spíše k leadershipu?

Ano, management se stará o efektivitu procesů a leadership se zaměřuje na lidi, inovace a společnou tvorbu. Management a leadership se vzájemně potřebují a doplňují. Efektivita dobrého managementu nám pomáhá být účinní při naplňování naší vize. Leadership bez managementu by byl jen bláhovým sněním, ovšem management bez leadershipu je podle mě noční můrou robotické strojovosti, která postrádá lidské „teplo“ empatie, sounáležitosti, hravosti a někdy také hlubší smysl. Také proto se ve své práci zaměřuji na podporu a rozvoj leaderů a leadershipu.

9 UNIVERSÁLNÍCH PRINCIPŮ LEADERSHIPU

Dle Petera M. Sengeho, který zasvětil svůj život práci s leadery, rozvoji organizačního učení a klimatu firem existuje něco, co mají všichni výborní leadeři společné. Senghe v knize Pátá Disciplína píše: „Navzdory všem těm mnoha jejich odlišnostem se zdá, že všechny skutečně efektivní vůdčí osobnosti uznávají význam udržování vize a zároveň i schopnost hlubokého a upřímného vhledu do současné skutečnosti“. A dále Senghe uvádí: „Většina významných vůdčích osobností, které jsem měl tu výsadu poznat, nevyniká ani fyzickou silou, ani mimořádnou krásou, ani působivou osobností. To, čím se odlišují je jasnost a přesvědčivost jejich myšlenek, hloubka jejich zaujetí pro věc a rozsah jejich otevřenosti vůči nepřetržitému učení a novým poznatkům…“.

Ve světle výše uvedených argumentů si není těžké představit, že leaderem může být jak vrcholový manažer, tak maminka, která se odhodlaně, s jasnou vizí a otevřenou myslí učí vést sama sebe a své děti. Kde tedy můžeme začít, pokud se chceme stát dobrým leaderem?

1) PŘÍTOMNOST

Leadership nezačíná na pódiu, ale ve vlastním nitru. A jak naznačuje Senghe, leader je dobrým leaderem pokud má vhled do současné situace. Leaderova schopnost vést sebe sama a druhé se tedy zakládá na jeho/její kapacitě být při-tom co se děje, číst situaci a tedy také vědět, co je dobré udělat či nedělat. Jinými slovy, nemůžeme autenticky vést druhé pokud se s nimi nespojíme a to se zase odvíjí od naší schopnosti být v kontaktu sama se sebou. Nelze jinak.

2) VIZE

Leader má vizi, která mu umožňuje nahlížet situaci v dlouhodobé perspektivě. Autentická vize leaderovi poskytuje kompas a referenční bod při rozhodování. Je zásadně rozdílné, když se na situaci díváme z hlediska jednoho týdne a nebo deseti let. Podle perspektivy, se kterou pracujeme nám různé cesty a způsoby připadají jinak vhodné. Například, dnes mohu někoho potrestat či manipulovat k tomu, aby udělal to, co chci já, ale jak to ovlivní náš vztah do budoucna? Budeme se schopni domluvit a spolupracovat i za pět let? V dialogu pronikavého vhledu do současné přítomnosti a perspektivy dlouhodobé vize se rodí zralá rozhodnutí a přiléhavá řešení. A to je také jeden z důvodů proč si nás druzí za své průvodce volí.

3) INTEGRITA

Dalším zásadním principem, která posiluje důvěryhodnost a následování-hodnost leadera je osobní integrita, tj. soulad vize (myšlenek, hodnot), komunikace a jednání. Leader si nemůže dovolit něco říkat a přitom žít jinak. To si může možná dovolit manažer, který rozhoduje z pozice své role či titulu, ale ne leader. Za pravomoci a vliv, které druzí leaderovi propůjčují, platí leader intenzivní vnitřní prací a oddaností nadosobní vizi ve službách druhým. O integritě by se toho dalo napsat mnoho. Pokud vás to zajímá, tak si můžete přečíst tento článek:https://www.radimkudelka.cz/integrita-cesta-vnitrni-sily/

4) STUDIUM

Kořen slova leadership vychází z indoevropského slova leith = práh. Opravdový leadership se tedy odehrává na prahu a nebo za prahem naší komfortní zóny. Leader je učitel, učí druhé svým příkladem, svojí energií, postojem a jednáním. Pokud má leader autenticky vést druhé přes práh jejich komfortní zóny, kde se odehrává změna, tak musí být schopen také sám jít po své osobní hraně, neustále na sobě pracovat, posouvat limity svého poznání, tříbit své dovednosti, prohlubovat svůj vhled, aktualizovat svoji vizi. Leader není dokonalý, ale je dokonale oddaný studiu (lat. slovo studio = zaujetí) a tvorbě. Znovu a znovu vyplouvá na odvážnou odyseu za poznáním sebe sama a prozkoumáním nových tvořivých způsobů jak … doplňte si sami…co vás hluboce zaujímá?

5) UMĚNÍ

Leader je umělec svého povolání, inspiruje a vede tím, že něco umí. Nejvyšší umění není jen dokonale zvládnutá forma, ale uplatnění jedinečných osobních potenciálů při tvorbě nových forem a inovací. Leader proto často zpochybňuje zaběhané pořádky a vnáší čerstvý vítr do zatuchlých stereotypů myšlení, jednání a vztahování se. Vidí, že by to mohlo být jinak. Leader je tvořivá bytost, žije ze svých zdrojů, používá své nadání a stává se v pravém slova smyslu autorem svého života a tedy také přirozenou autoritou pro druhé. Proto, milí leadeři, pěstujte umění, více si hrejte, oživte svoji duši a buďte v první řadě člověkem a tvořivou lidskou bytostí!

6) POZORNOST

Druhé vedeme tím, že vedeme jejich pozornost. Není však možné vést pozornost druhých, pokud neumíme vést vlastní pozornost. To jsou propojené nádoby. Je tedy zásadní pěstovat schopnost řídit svoji mysl tvořivým a prospěšným způsobem. Snad každý by si přál umět se dlouze soustředit anebo rychle vypnout negativní myšlenky. Přání však nestačí, je potřeba mít kondici. Jak tedy trénujete svoji pozornost? Rozvíjíte disciplínu, která vám pomáhá lépe rozumět tomu jak funguje vaše mysl a emoce?

7) SAMOTA

Leadership vychází z ticha. To, že je leader stále středem pozornosti je mýtus. Vynikající leadeři mají do svého života zakomponované tzv. reflektivní struktury, jinými slovy čas sama pro sebe. Tento prostor samoty a ticha, odloučení od ostatních a požadavků světa, slouží leaderovi k získání nadhledu a pro kalibraci vnitřního prostředí,  ze kterého se leader odráží k méně či více náročným úkolům. O samotě leader načerpává síly, obnovuje svoji vizi a napojení na své zdroje. Někomu k tomu slouží jako kulisa les, někomu pobyt o samotě na horách, někdo se vypne a znovu zapne v sauně. Když jsem přemýšlel nad tímto principem, tak se mi připomněl můj oblíbený citát od W. Goetheho: „Charakter dozrává v konfliktních situacích, intelekt v tichu“.

8) KOMUNIKACE

Leader dosahuje změny prostřednictvím druhých lidí, tím, že vytváří společné my, oslovuje to živé v druhých, zapaluje mysl a srdce lidí pro společnou cestu. To dělá svým příkladem a komunikací. Komunikační zručnost umožňuje motivovat druhé, řešit konfliktní situace, vyladit skupinu na společnou emoční vlnu. Pak je možné, že tým táhne za jeden provaz, že to zúčastněné baví, že jim to jde, že rostou a že chtějí znovu a znovu. Vynikající leadeři jsou mistři komunikace a neustále se v této komplexní disciplíně zlepšují.

9) SLUŽBA

K čemu by to všechno bylo, pokud by to nějak nesloužilo druhým? Rostoucí osobní a společenská moc leadera nesmí nafukovat jeho/její ego, ale musí být vyvážena oddaností a službou něčemu, co jej/ přesahuje. Leader by tedy, podle mě, měl pravidelně aktualizovat svoji osobní vizi a upřímně si odpovídat na otázku proč to či ono dělá. Jak to slouží druhým? Praktickým nástrojem leadera při řešení etických dilemat či náročných konfliktních situací může být například osobní etický kodex. Já osobně mám svůj etický kodex veřejně vystavený na své webové stránce ke konzultacím, což mě mimochodem „nutí“ držet se svých standardů a třeba je i zvyšovat.

CESTA LEADERA

Jsem přesvědčen, že každý z nás může být leaderem neboť k tomu není potřeba vnějších symbolů moci. Leadership nezačíná na pódiu, ale ve vlastním nitru. Učíme se vést sebe sama, stáváme se sebe-zodpovědnou a tvořivou bytostí. A tak jak dozrává naše profesní umění v mistrovství, přirozeně roste naše osobní a společenská moc. S tímto rostoucím vlivem pak „musí“ také růst naše zodpovědnost, oddanost studiu a službě nadosobním ideálům ve prospěch oboru, ve kterém působíme anebo cílové skupiny, se kterou pracujeme. To je, podle mě, Cesta leadera. Není to snadné a není to jisté, ale stojí to za to. Cesta leadera je nejen propocená, ale také laskavá, přátelská a hravá. Odměnou nám je hluboký smysl, radost z proudění a vzájemné obohacování při společném učení a růstu. A to za to stojí!

 

Radim Kudělka
Profesionální lektor a konzultant se zaměřením na rozvoj vědomé komunikace, emoční inteligence a talentu jednotlivců a organizací.

Získejte zdarma e-book

Vědomá komunikace

Umění mezilidských vztahů

Přečtěte si, jak rozvíjet zdravé a harmonické vztahy a naučte se principy vědomé komunikace a emoční inteligence.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů