OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky

Objednávkou vzdělávací akce na webovém rozhraní www.radimkudelka.cz (dále jen „webové rozhraní") nebo jiným dostupným způsobem přijímáte a zavazujete se dodržovat tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky") osoby samostatně výdělečně činné Ing. Radima Kudělky, se sídlem Dolní 428, Frenštát pod Radhoště, 744 01.
IČ: 02509555
zapsaného v živnostenském rejstříku pod číslem 380407/P2014/1/mar (č.21839358). 
Telefonní číslo: 724 291 964
Kontaktní e-mail: radim@vedomevzdelavani.cz
(dále jen „Já" nebo „poskytovatel").

1. Úvodní ustanovení
1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na uzavírání smluv týkajících se vzdělávacích akcí mezi poskytovatelem a fyzickou osobou, která učiní objednávku vzdělávací akce (dále jen „objednatel" nebo „vy"), a dále na podmínky účasti na vzdělávací akci organizované poskytovatelem. Podmínky účasti na vzdělávací akci jsou závazné i pro jiné osoby než pro objednatele. Pokud objednáváte vzdělávací akci, které se budou účastnit jiné osoby (dále jen „účastník"), zavazujete se seznámit takové osoby s těmito obchodními podmínkami. Za dodržování obchodních podmínek účastníky odpovídá objednatel.

1.2. Vzdělávací akcí se dále rozumí vzdělávací kurzy, přednášky, semináře, pobytové semináře, besedy, konference a obdobné akce zaměřené na vzdělávání zejména v oblasti osobnostního rozvoje. 

1.3. Termínem konání vzdělávací akce se rozumí den, který je jako termín vzdělávací akce uveden na webovém rozhraní; v případě vícedenních vzdělávacích akcí je termínem vzdělávací akce první den konání.

1.4. Smlouvou se zavazuji umožnit vám (případně vámi přihlášeným účastníkům) účast na vzdělávací akci uvedené ve vaší objednávce, a vy se zavazujete zaplatit nám za tuto vzdělávací akci dohodnutou cenu. Dále se zavazujete dodržovat níže uvedené pokyny týkající se účasti na vzdělávací akci a zajistit, že tyto pokyny budou dodržovat i vámi přihlášení účastníci.

1.5. V případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a poskytnutí služby objednáváte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, jedná se o spotřebitelskou smlouvu. V opačném případě by se o spotřebitelskou smlouvu nejednalo a nevztahovala by se na Vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek. Zejména jako nespotřebitel nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.

1.6. Náš právní vztah se řídí následujícími dokumenty:

Těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují naše vzájemná práva a povinnosti;
Zásadami ochrany osobních údajů, které upravují ochranu vašich osobních údajů, ochranu obsahu webového rozhraní a některé další vztahy související s využíváním webového rozhraní;
podmínkami a pokyny z naší strany uvedenými na webovém rozhraní nebo v naší e-mailové komunikaci zejména při uzavírání smlouvy;
objednávkou a jejím přijetím z naší strany,
a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník");
zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).
1.7. Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

1.8. Zasláním objednávky stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

1.9. Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

2. Uzavření smlouvy
2.1. Na webovém rozhraní www.radimkudelka.cz je uveden seznam vzdělávacích akcí včetně uvedení termínu konání, místa konání, ceny a stručného popisu obsahu vzdělávací akce. Případné slevy z uvedených cen závisí na uvážení poskytovatele a není na ně právní nárok.

2.2. Prezentace mých služeb je informativního charakteru a nejedná se o návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany.

2.3. Objednávku zvolené vzdělávací akce můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní.
2.4. Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména přesný název vzdělávací akce a vaše kontaktní údaje.

2.5. Před odesláním objednávky prostřednictvím webového rozhraní zkontrolujte zadané údaje.  Údaje uvedené v závazné objednávce považuji za správné a úplné. O jejich změně mě bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

2.6. Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžu vás kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku můžeme odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

2.7. Ceny vzdělávacích akcí zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní. 

2.8. Pokud bude objednaná vzdělávací akce před obdržením vaší objednávky kapacitně naplněna, budu vás o této skutečnosti informovat.

2.9. Informace o smlouvách uzavíraných prostřednictvím webového rozhraní

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je vám doručeno přijetí vaší objednávky.
Smlouva není uzavírána v listinné podobě; tvoří ji tyto obchodní podmínky, vaše objednávka a její přijetí z naší strany.
K závaznému rezervování místa na kurzu dojde až po úhradě kurzovného na účet provozovatele.

3. Platební podmínky
3.1. Cenu vzdělávací akce lze uhradit:

platbami on-line;
bezhotovostně na náš bankovní účet.

3.2. Na platbu po konání vzdělávací akce není právní nárok. Poskytovatel si vyhrazuje právo požadovat platbu předem.

3.3. Případné náklady související s úhradou ceny vzdělávací akce (zejména transakční poplatky) se zavazujete nést v plné výši vy. V případě, že budou jakékoliv náklady související s platbou požadovány po nás, bude vám vystavena dodatečná faktura na doplatek těchto nákladů.

3.4. V případě bezhotovostní platby je cena splatná do 7 pracovních dnů od podání objednávky. Váš závazek uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet. Cenu jste povinni uhradit nejdéle v den konání vzdělávací akce.

3.5. Vezměte na vědomí, že v případě, že neuhradíte cenu do doby splatnosti, ztrácíte své pořadí v evidenci přihlášených odběratelů a v případě naplnění kapacity vzdělávací akce nemusíte být přijati.

3.6. Poskytovatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na vzdělávací akci těmi účastníkům, kteří neprokáží zaplacení objednávky (pokud byla dohodnuta platba před konáním vzdělávací akce).

3.7. Platba je možná v českých korunách (Kč).

4. Zrušení a změny smlouvy
4.1. V případě vašeho zájmu o zrušení nebo změnu objednávky či volbu jiného termínu vzdělávací akce mě bezodkladně kontaktujte. Upozorňuji vás, že na výše uvedené změny nemáte dle těchto obchodních podmínek ani právních předpisů nárok a provedení uvedených změn je možné pouze po vzájemné dohodě. 

4.2. Jste-li spotřebitelem, vezměte na vědomí, že v souladu s § 1837 písm. j) občanského zákoníku nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu dle § 1829 občanského zákoníku.

4.3. O zrušení závazné objednávky bez zbytečného odkladu informujte písemnou formou (e-mailem na radim@vedomevzdelavani.cz).

4.4. V případě zrušení objednávky vzdělávací akce si vyhrazuji právo požadovat úhradu stornopoplatků v následující výši:

Počet dnů před konáním vzdělávací akce = výše stornopoplatku:

31 dnů a více = 20% storno z ceny kurzu  (manipulační poplatek ve výši 20% z ceny kurzu zahrnuje náklady spojené s organizací, rezervaci Vašeho místa a prostoru pro seminář, komunikací Vašeho přihlášení, administrací a účtováním platby). 

10 - 31 dnů = 30 % storno z ceny kurzu

Méně než 10 dnů před začátkem kurzu = 50% storno z ceny kurzu.

Méně než 4 dny před začátkem kurzu = 100% storno z ceny kurzu.

Pokud nemůžete přijít na kurz, tak je možné za sebe po domluvě zaslat náhradníka.

Po dohodě s provozovatelem je možné domluvit náhradní termín kurzu.  Domluva náhradního termínu kurzu je dobrou vůlí provozovatele a jako taková je nezávazná a právně nevymahatelná. O změnu termínu kurzu je možné žádat pouze jedenkrát.

4.5. Vyhrazuji si právo provést nezbytné nutné změny v parametrech vzdělávací akce uvedených v přihlášce, zejména upravit obsahovou náplň vzdělávací akce, změnit termín vzdělávací akce vždy při zachování kvality i délky vzdělávací akce. O veškerých změnách budete informováni e-mailem. Pokud s novými podmínkami nesouhlasíte máte právo na odstoupení od smlouvy bez povinnosti hradit stornopoplatek.

4.6. Vyhrazuji si právo vzdělávací akci zcela zrušit v případě, že dojde k neočekávané a nepředvídatelné události (náhlé omezení dopravních služeb z důvodu stávky či nepříznivých povětrnostních podmínek, poškození či zničení prostor konání vzdělávací akce, onemocnění lektora apod.), nebo nebude-li dosaženo minimálního počtu účastníků vzdělávací akce.

4.7. Při zrušení objednávky či odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze stran vám bude uhrazená cena vzdělávací akce (snížená o případné stornopoplatky) nebo její poměrná část vrácena na účet, ze kterého jsme platbu přijali, případně na účet, který uvedete, a to do 30 dnů ode dne zrušení objednávky. Případné transakční poplatky spojené s vrácením ceny vzdělávací akce nesete v plné výši vy (to neplatí v případě, že byla smlouva zrušena z důvodů na mé straně).

Po vzájemné dohodě je možné použít vámi zaplacenou cenu jako zálohu na platbu jiné vzdělávací akce.

5. Podmínky účasti na vzdělávacích akcích organizovaných poskytovatelem
5.1. Právo na účast na vzdělávací akci je převoditelné na třetí osobu před termínem konání vzdělávací akce. Podmínkou pro převod je náš souhlas. V případě vašeho zájmu o převedení práva účasti na vzdělávací akci na třetí osobu nás kontaktujte nejpozději den před termínem konání vzdělávací akce.

5.2. V průběhu vzdělávací akce je bez výslovného souhlasu poskytovatele zakázáno pořizovat jakékoliv zvukové či zvukově obrazové záznamy vzdělávací akce. Jakékoliv pořízené záznamy je dále zakázáno jakýmkoliv způsobem šířit, zpřístupňovat či jinak poskytovat třetím osobám, a to úplatně i bezplatně.

5.3. Vyhrazuji si právo pořizovat obrazové, zvukové i audiovizuální záznamy ze vzdělávací akce, na nichž může být zachycena podoba a projevy účastníků vzdělávací akce. Tyto záznamy jsem oprávněn zveřejňovat pro účely propagace, nabízení a poskytování našich služeb. Účastí na vzdělávací akci dáváte vy i případní další účastníci svolení s rozšiřováním své podoby ve smyslu § 85 občanského zákoníku. Svolení je uděleno na dobu neurčitou a je kdykoliv odvolatelné.

5.4. Účastí na vzdělávací akci vyjadřujete souhlas s tím, že budete respektovat podmínky uvedené v těchto obchodních podmínkách, pokyny lektora, budete se řídit jeho instrukcemi a zdržíte se jakéhokoliv jednání, které by mohlo narušit průběh vzdělávací akce. V případě porušení vám může být odepřeno právo další účasti na vzdělávací akci bez nároku na vrácení ceny.

5.5. Každý účastník vzdělávací akce je v průběhu vzdělávací akce povinen zejména:

dodržovat všechny pokyny lektora;
nenarušovat průběh vzdělávací akce hlukem či jiným nevhodným chováním;
nevyrušovat ostatní účastníky;
chovat se k lektorovi a ostatním účastníkům v souladu s obecně uznávanými pravidly chování;
počínat si za všech okolností tak, aby nedošlo ke vzniku škod na majetku či zdraví poskytovatele či třetích osob;
dodržovat bezpečnostní a požární předpisy platné pro budovu, v níž se vzdělávací akce pořádá;
zdržet se používání technických zařízení ke sdílení obsahu vzdělávací akce.

5.8. Veškeré informace, včetně informací obsažených v dokumentech, které jsou předmětem vzdělávacího kurzu, nebo informace, které v průběhu vzdělávacího kurzu získáte od nás či od lektora, jsou předmětem ochrany obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku. Bez našeho předchozího písemného souhlasu nejste oprávněni tyto informace jakýmkoliv způsobem sdělovat třetím osobám a šířit.

5.9. Obsah vzdělávací akce a materiály poskytované v rámci vzdělávací akce jsou chráněny autorským právem lektora. Materiály jsou určeny pouze pro vaši potřebu. Obsah materiálů nesmíte kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu.

5.11. Při nerespektování autorských práv budeme postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Jako držitel autorských práv máme zejména právo domáhat se, aby bylo od zásahů do našich autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu. Dále máme za porušení našeho autorského práva právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu.

6. Mimosoudní vyřizování stížností 
Provozovatel využívá možnosti mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů.

V případě stížnosti se mohou Spotřebitelé bezplatně obrátit na Provozovatele prostřednictvím e-mailové adresy: radim@vedomevzdelavani.cz.

Lze se obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

7. Ochrana autorských práv, odpovědnost a užívání webového rozhraní
7.1. Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

7.2. Nenesu odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

7.3. Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

7.4. Upozorňuji vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.
 
8. Závěrečná ustanovení
8.1. K poskytování služeb jsem oprávněn na základě živnostenského oprávnění. Moje činnost nepodléhá jinému povolování.

8.2. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se dodržování předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

8.3. Případné stížnosti vyřizuji prostřednictvím svého kontaktního e-mailu: radim@vedomevzdelavani.cz. 

8.4. Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

8.5. Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory) hradíte sami. Tyto náklady se neliší od běžné sazby.

8.6. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z mé strany vám budu doručovat na adresu elektronické pošty, kterou jste nám sdělili.

8.7. V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.6. 2020.