OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Portál www.radimkudelka.cz důsledně ctí vaše právo na soukromí. Proto zůstanou zachovány v tajnosti veškeré vaše soukromé osobní a kontaktní údaje, korespondence i jiné dokumenty, a bez vašeho svolení nebudou nikdy tyto informace poskytovány třetím stranám, jako např. různým agenturám, rozesilatelům reklamy apod.

Neomezený přístup k databázi osobních záznamů má pouze provozovatel tohoto portálu Radim Kudělka.  Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy těchto webových stránek, jsou zpracovány v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Účely zpracování a jejich právní základ

Údaje, které mi poskytujete, používám k tomu, abych Vás kontaktoval zpět s odpovědí na vaše požadavky, pro účely plnění smlouvy, vyřízení vašich objednávek, pro účely pořádání a organizace mých přednášek, kurzů a školení.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Osobní údaje získávám, pokud:

 • mě kontaktujete prostřednictvím webových stránek;
 • registrujete se do mých webových stránek ;
 • se registrujete na moji přednášku, kurz či školení;
 • se registrujete do mého newsletteru;
 • mi pošlete poptávku mých služeb;
 • uzavřete se mnou smlouvu;
 • nám údaje sami poskytnete e-mailem, telefonicky nebo jiným způsobem

Zpracovávám tyto údaje:

 • jméno a příjmení nebo obchodní firma;
 • datum narození nebo identifikační číslo a daňové identifikační číslo;
 • telefonní číslo;
 • e-mailová adresa
 • hromadné či skupinové fotografie pořízené na přednáškách, školeních či konferencích;

Jak dlouho osobní údaje zpracovávám

Vaše osobní údaje budou zpracovány po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu a poté po dobu 5 let v případě oprávněného zájmu.

Osobní údaje poté budeme zpracovávat po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů (zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci, zákon o dani z přidané hodnoty, zákony upravující povinné uchovávání dat, vládní nařízení uchovávat data související s vyšetřováním nebo data, která je nutné uchovávat pro účely soudního sporu). Tyto potřeby se pro různé typy údajů v kontextu různých produktů mohou lišit, a proto se skutečná doba uchovávání informací může výrazně lišit.

Pokud jsme vám oznámili konkrétní dobu po jakou budeme v konkrétním případě osobní údaje uchovávat, tak ji rozhodně nikdy nepřekročíme. Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů tak nikdy nepřekročíme dobu, které byla uvedena při udělení souhlasu.

Newsletter (souhlas)

Vaši e-mailovou adresu můžeme po udělení souhlasu použít, abychom Vám zasílali pravidelný newsletter, ve kterém bychom Vás rádi informovali o událostech, článcích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat.

Souhlas lze udělit prostřednictvím našich webových stránek, e-mailem, písemně v rámci některého z navštívěných školení či kurzů. 

Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání newsletteru můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí zaslat e-mail s příslušnou žádostí na adresu, ze které jste obdrželi obchodní sdělení.

Obchodí sdělení přímého marketingu budeme posílat pouze v přiměřené míře (obvykle 1x měsíčně, maximálně 2x měsíčně) a pouze pokud se budu oprávněně domnívat, že by vás nabídka mohla zajímat.

Zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy.

Důležitým způsobem dalšího nakládání s Vašimi osobními údaji je také jejich zpracování pro účely vedení účetnictví. Všechny tyto způsoby jsou však pro naše fungování zcela nezbytné a navázané na již dříve uvedené účely.

Právním základem takového zpracování je plnění zákonných povinností či náš oprávněný zájem.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Právo na přístup

Kdykoliv můžete požádat potvrzení, zda vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budu zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali.  

Právo na opravu

Kdykoliv nás můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz

Vaše osobní údaje musíme vymazat pokud:

 • (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • (ii) zpracování je protiprávní;
 • (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
 • (iv) ukládá nám to zákonná povinnost nebo
 • (v) odvoláte udělený souhlas se zpracováním.Dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, nesmíme Vaše osobní údaje zpracovávat jinak než tak, že budeme mít pouze uloženy a případně je můžu použít pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.Můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu.

Kontakt

Pokud máte připomínky nebo stížnost týkající se ochrany osobních údajů nebo dotaz  či uplatňujete některé ze svých práv, kontaktujte mě na e-mail radim@vedomevzdelavani.cz - na vaše dotazy či připomínky odpovím do 14 dnů.

Změny zásad

Moje zásady ochrany osobních údajů mohou být čas od času změněny. Vaše práva vyplývající z těchto zásad ochrany osobních údajů bez vašeho výslovného souhlasu neomezím.

Všechny změny zásad ochrany osobních údajů budou zveřejněny na této stránce. Pokud se bude jednat o významné změny, budu vás informovat e-mailem.

Prohlášení prodávajícího: Radim Kudělka se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter Vašich osobních a firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte při objednání služeb jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Používám je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi.

Vaše detailní osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Souhlas registrujícího se návštěvníka webu: Vyplněním webového formuláře souhlasí kupující se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze. Ing. Radim Kudělka, se sídlem Dolní 428, Frenštát p. Radhoštěm, 744 01. IČ: 02509555,  jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu. Zároveň registrovaný uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na mě kdykoliv obrátit na e-mailové adrese radim@vedomevzdelavani.cz.

Účinnost

Tyto zásady ochrany osobních údajů vstupují v účinnost dne 31.10.2018.