Subtle skills – jemnost je síla

Jemnost není slabost. Právě naopak. To co roste, to co přežije i náročné podmínky, je měkké, vnímavé, citlivé a poddajné. Jako voda, která si vždycky najde cestu a trpělivě – kapku za kapkou – zdolává tvrdé a nepoddajné. Jako malé dítě, které se učí stokrát rychleji než kdokoliv kdo dospěl a ztvrdl. Jako mistři bojových umění, kteří jsou silní a zároveň pružní. To věděli čínští mudrci, Bruce Lee i mistr Yoda.

Opravdové umění vyžaduje více než jen hard skills a soft skills. Hard skills a soft skills jsou v nejlepším případě dobré nástroje (znalosti a dovednosti), ale to jak je budeme používat záleží na jemnějších dovednostech. Mistři svých oborů, špičkoví manažeři, leadeři, řemeslníci a umělci ovládají také subtle skills. Co to jsou subte skills, k čemu jsou dobré a jak je můžeme rozvíjet se dozvíte v tomto článku.

Subtle skills jsou metadovednosti a kvality, které nám umožňují pěstovat harmonické vnitřní prostředí a zdravé vztahy, vidět podstatu věcí, číst drobné signály druhých lidí, lépe se orientovat v rozmanitých situacích, využívat intuici, dělat lepší rozhodnutí, dostávat se do stavu flow, být super efektivní a vytěžit z minima maximum. Subtle skills jsou tedy superjemné dovednosti, mezi které můžeme řadit například schopnost:

– flexibilně pracovat se záměrem a postojem, podle toho jak to vyžaduje situace;

selektivně vést svoji pozornost, volit své myšlenky, vědět co a jak myslím (metakognice);

– vnímat své emoce a projevy emocí druhých lidí (sebeuvědomění a empatie);

– rozlišovat drobné nuance v prostředí, vnitřním naladění či talentech druhých lidí;

– umět se soustředit, jít k podstatě, držet téma, následovat záměr v kontextu vize a situace;

– vědomě používat intuicivhled jako alternativy k čistě analytickému rozhodování;

– zvládat změnu, stres, zátěž, krizi a dokonce z nepřízně vytěžit něco dobrého.

Právě tyto metadovednosti rozhodují o tom proč je jeden manažer se zjevně stejnými komunikačními dovednostmi stěží průměrný, kdežto druhý exceluje. Proč si určitého řemeslníka pozveme znovu i kdyby byl dražší. Proč to s někým zadrhává a s druhým nenuceně plyne.

Subtle skills si můžeme také představit jako jakési podhoubí, které napájí kvalitu našeho jednání. Vynikající subtle skills propojují hadr skills a soft skills v umělecký koncert. Superjemné dovednosti zakládají možnost rozvoje emoční inteligence, Vědomé komunikace, harmonické spolupráce anebo záměrného proudění v zóně stavu flow.

Dobrou zprávou je, že subtle skills je možné rozvíjet. Tou „horší“ pak, že kvalitativní změna na úrovni subtle skills je většinou záležitostí vytrvalé disciplíny a praxe podobné studiu bojového umění. Úspěch na tomto poli je tedy podmíněný hlubokou oddaností, vytrvalostí a trpělivostí. Pokud si však přejeme vybřednout z průměru, tak není jiná cesta. Takže jak konkrétně můžeme subtle skills rozvíjet? Metod je mnoho. V tomto článku stručně zmíním 5 způsobů, které rozvíjejí subtle skills a se kterými osobně pracuji ve své profesionální praxi:

1) Meditace všímavosti – nám umožňuje jasně vidět a do nejmenších nuancí si uvědomovat co se v nás a okolo nás odehrává, prostě si toho bez posuzování všímat. Díky všímavosti a soustředění dochází také k vhledu, tj. náhlému prozření do podstaty věcí. Vhled nemusí být záležitostí náhody, ale můžeme pro něj připravovat vnitřní prostředí. Získáváme tak důležitou alternativu k čistě racionálnímu rozhodování, zásadně posilujeme své rozhodovací kompetence. Meditace se tak může stát jednou z klíčových metod mentálního tréninku.

2) Sebereflexeje naprosto zásadní dovedností pro záměrné pěstování subtle skills. Obvykle je spojena se slovním vyjádřením, sdílením vlastních pocitů, přání, potřeb, aspirací, strastí i radostí. Například prostřednictvím psaní osobního deníku, sdílením v komunitním kruhu, v hlubokém dialogu s přítelem, terapeutem či průvodcem. Pro posílení a také korekci sebereflexe bývá výhodná odborná zpětná vazba mentora či odborníka, kteří dobře znají nás a naše téma. O tom jak zásadní je – obzvláště pro vedoucí pracovníky – budovat si tzv. sebereflektivní struktury píše hezky Daniel Goleman v knize „Jak se stát skutečným leaderem“.

3) Záměr a postojprací se záměrem rozvíjíme schopnost uvědomovat si, vědět a přesně pojmenovat co si opravdu přejeme. Vědomá volba postoje nám pak dává konkrétní a velmi silný nástroj, kterým rozvíjíme svoji mentální pružnost a můžeme tak být velmi účinní při dosahování svých cílů a při adaptaci na měnící se podmínky. Pro práci s postojem doporučuji knihu „Vzestup po úrovních vědomí“ od Dr. Hawkinse. O záměru zase zasvěceně píší moji milí kolegové z Newton University v knize „Kognitivní management“. Mimochodem, v knize Kognitivní management najdete také precizně zpracované téma subtle skills.

4) Intenzivní ponor – subtle skills většinou rozvíjíme kapku za kapkou, pravidelně, vytrvale, trpělivě. Většinou cestou malých krůčků. Tak jako se pěstuje umění. Avšak pro zažehnutí důvěry v to, že změna našich automatických reakcí a naučených stereotypů je možná, doporučuji 1 – 2 ročně používat metodu intenzivního ponoru. Proto jezdím 2 ročně do zenového kláštera, proto si i při své velké vytíženosti vyhradím jedenkrát měsíčně prodloužený víkend pro hlubokou práci, obnovu a sebereflexi.

5) Individuální provázení – instituce mentora a nebo chcete-li průvodce je stará téměř jako lidstvo samo. Učíme se nápodobou, prostřednictvím vzoru. Potřebujeme příklad. Potřebujeme někoho kdo by nás vedl, navedl, postrčil a povzbudil podle toho jak je potřeba. Někoho kdo do určité míry zvládl to, co se chceme naučit. Náš vnitřní svět je nekonečně mnohovrstevnatý. Dobře se vyznat v tom jak funguje naše mysl, tělo a emoce je celoživotní studium a umět superjemné dovednosti dovedně používat vzácné umění. Proto si najděte mentora, kterému můžete důvěřovat, který Vám vnitřně sedí a který To umí.

Efekt výše uvedených způsobů spočívá jednak v úrovni zvládnutí dané metody a dále se potencuje při vhodném kombinování jednotlivých metod. Výše uvedené způsoby jak rozvíjet subtle skills jsou jen stručným pootevřením tématu. A zdaleka se nejedná o všechny způsoby. Samostatnou kategorií je například studium některého umění, obzvláště studium vnitřních stylů bojových umění může být velmi přínosné. Umělecké disciplíny jako je práce s pohybem, hlasem apod. jsou také velmi vhodné pro rozvoj psychosomatické kondice.

Úsilí nezbytné při tréninku superjemných dovedností je značně vysoké, stejně tak jako potenciální odměna, která může znamenat skutečnou revoluci v životě člověka. Výsledkem praxe výše uvedených disciplín může být větší mentální pružnost, emoční odolnost a adaptabilita, posílené rozhodovací kompetence, brilantní sociální inteligence, tvořivé a v pravém slova smyslu autorské myšlení, atd. Prostě kvality, které očekáváme od vynikajících profesionálů a leaderů, kterým se rádi svěříme pod křídlo, kteří si umí získat a udržet naši důvěru, se kterými je radost spolupracovat. A to už za to stojí, no ne?

Na závěr tohoto článku bych rád ještě jednou zmínil, že rozvoj subtle skills je nekonečná a někdy stěží viditelná práce, ke které je potřeba hluboké oddanosti, trpělivosti a vytrvalosti. Také proto většina lidí tyto dovednosti nikdy plně nerozvine. Někdy nám k tomu chybí potřebný smysl, někdy zmíněné odhodlání, někdy ten pravý učitel. Ale jak praví slavné přísloví: „Když je žák připraven, tak se učitel najde“. Jste připraveni?

Radim Kudělka
Profesionální lektor a konzultant se zaměřením na rozvoj vědomé komunikace, emoční inteligence a talentu jednotlivců a organizací.

Získejte zdarma e-book

Vědomá komunikace

Umění mezilidských vztahů

Přečtěte si, jak rozvíjet zdravé a harmonické vztahy a naučte se principy vědomé komunikace a emoční inteligence.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů